Integritetspolicy

Polynova Nissen AB

I denna integritetspolicy beskrivs våra riktlinjer och vilka uppgifter som vi samlar in om våra kunder och besökarna på vår webbplats, hur och varför vi samlar in och använder uppgifterna samt hur vi skyddar våra kunders rättigheter och uppfyller bestämmelserna i dataskyddslagen

Insamling, lagring, sammanställning, utlämning och annan behandling av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen. Lagen ställer bland annat stränga krav på konfidentialitet och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Datainspektionen övervakar lagen. ”Personuppgifter” är uppgifter och bedömningar som kan kopplas till en fysisk person, t.ex. namn, adress och e-postadress.

Vilka personuppgifter behandlas?

Som kund hos oss lagrar vi dina kontaktuppgifter (däribland namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress). Vi sparar även e-postmeddelanden och annan skriftlig kommunikation som vi får från dig, inklusive återkoppling som du lämnar till oss beträffande din kundrelation.

Vi sparar de uppgifter som du lämnar i samband med att du samtycker till att delta i någon av våra undersökningar, ta emot nyhetsbrev och uppdateringar eller liknande aktiviteter. Om du söker jobb på Polynova Nissen samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.

Ändamål med behandlingen – vad uppgifterna används till

I första hand samlar vi in och använder personuppgifter för att genomföra direktförsäljning, direktmarknadsföring och kundservice. Vi samlar också in personuppgifter om leverantörer, partner och personer som söker jobb eller arbetar i vårt företag.

Vi kan använda dina uppgifter i följande syften – för att:

 • Skicka dig marknadsföringsmaterial som du har begärt. Det kan röra sig om information om våra produkter och tjänster, aktiviteter och kampanjer.
 • Skicka dig information om produkter och tjänster som du har köpt från oss.
 • Genomföra direktförsäljningsaktiviteter om det finns ett legitimt och ömsesidigt intresse.
 • Besvara ett ”Kontakta mig”- eller annat webbformulär som du har fyllt i på vår hemsida.
 • Följa upp inkommande förfrågningar (kundsupport, e-postmeddelanden, eller telefonsamtal).
 • Fullgöra kontraktsenliga förpliktelser i samband med exempelvis orderbekräftelse, fakturor, påminnelser och liknande.
 • Kontakta dig med enkäter för att höra din åsikt om våra produkter och tjänster.
 • Behandla en jobbansökan.

Insamling av personuppgifter baserat på samtycke

Insamling av personuppgifter som baseras på den registrerades samtycke kommer att ske med hjälp av samtyckesformulär där den registrerades samtycke dokumenteras. Den registrerades samtycke kommer alltid att dokumenteras och lagras i våra system.

Insamling av personuppgifter baserat på kontrakt

Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt kontrakt och avtal med kunder, partner och leverantörer.

Insamling av personuppgifter baserat på legitimt intresse

Vi kan använda personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om de registrerades integritetsintressen inte väger tyngre. För att fastställa rättslig grund för insamling av personuppgifter har normalt en bedömning gjorts i vilken ett gemensamt intresse mellan Polynova Nissen och den enskilde har identifierats. Den här rättsliga grunden är främst relaterad till våra försäljnings- och marknadsföringssyften. Vi kommer alltid att informera de registrerade om deras rätt till integritet och om syftet med insamlingen av personuppgifter.

Hur länge sparas uppgifterna

Vi lagrar personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket personuppgifterna samlades in, samtidigt som vi beaktar vårt behov av att kunna svara på dina frågor eller lösa eventuella problem, att kunna uppfylla rättsliga krav enligt gällande lagar, att kunna bemöta eventuella rättsliga anspråk/klagomål samt för skyddsändamål.

Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När de personuppgifter vi har samlat inte längre behövs kommer de att raderas på ett säkert sätt. Vi kan behandla personuppgifter för statistiska syften, men då kommer dessa uppgifter att anonymiseras.

Till vilka lämnar vi uppgifterna

Vi varken delar, säljer, hyr ut eller för vidare dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom enligt vad som beskrivs nedan:

Vi kan använda underleverantörer för att behandla personuppgifter för vår räkning. Vi ansvarar då för att dessa förbinder sig att följa vår integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning genom att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Om underleverantören behandlar personuppgifter utanför EU/EES-området måste sådan behandling vara i enlighet med EU: s Privacy Shield-överenskommelse, EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land eller annan särskilt angiven laglig grund för överföring av personuppgifter till tredje land.

I den omfattning som krävs enligt lag eller enligt domstolsbeslut eller som är nödvändig för att utreda eventuella lagbrott mot vår verksamhet kan relevanta uppgifter lämnas ut till offentliga myndigheter eller andra berättigade.

Din rätt till dina personuppgifter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt att begära en kopia av dina personuppgifter hos Polynova Nissen.
 • Rätt att begära att Polynova Nissen korrigerar dina personuppgifter om de är felaktiga eller föråldrade.
 • Rätt att begära att dina personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt för Polynova Nissen att behålla dem.
 • Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Till exempel ditt samtycke till att få marknadsföringsmaterial via e-post. Om du vill återkalla ditt samtycke till e-marknadsföring använder du dig av länken för prenumerationsinställningar som finns i e-postmeddelandet vi skickat ut till dig om att vi lagrat dina kontaktuppgifter. Observera att du fortfarande kan få systemmeddelanden och administrativa meddelanden från Polynova Nissen, till exempel orderbekräftelser, systemmeddelanden och meddelanden om dina kontoaktiviteter.
 • Rätt att begära en begränsning av ytterligare uppgiftsbehandling om det råder tvist om personuppgifternas korrekthet eller behandlingen av dem.
 • Rätt att invända mot behandling av personuppgifter om behandlingen har baserats på legitimt intresse och/eller direktmarknadsföring.

Eventuella frågor om din rätt till integritet ska skickas till privacy@polynova.se

Länkar

I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra bolag utanför koncernen. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

Sociala medier

Polynova Nissens webbplatser använder delningsfunktionerna från LinkedIn och Instagram så att besökarna kan dela innehållet i sina nätverk. Vi använder inte tredjepartscookies/-leverantörer för delningsfunktionen på våra webbplatser. Vi lagrar inte heller enskilda användares profiler eller aktiviteter i sociala medier.

Cookies

Vi använder Cookies för att få information om din IP-adress och hur du navigerar på vår hemsida. Denna information används bl.a. för statistik och för att förbättra upplevelsen för dig som besökare på vår webb. Läs mer om vår Cookie Policy.

Ändring av denna integritetspolicy

Polynova Nissen förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på våra webbplatser. Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar vår integritetspraxis meddelar vi dig via e-post eller via våra webbplatser innan ändringen träder i kraft.

Kontaktuppgifter

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats kan du i första hand kontakta privacy@polynova.se